نحوه درخواست تسهیلات
دستور العمل اجرايي قرار داد صندوق مهر امام رضا با وزارت كار و امور اجتماعي (فایل پیوست)
(مراكز رشد و پارك هاي فناوري)
الف- شرايط متقاضيان معرفي شده:
1-     كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان صرفا نسبت به معرفي فناوران معرفي شده از مراكز رشد و پارك هاي علم و فن آوري در قالب قرار داد في مابين اقدام نموده و معرفي افراد خارج از قرار داد جهت دريافت تسهيلات، به هيچ عنوان قابل قبول نمي باشد.
2-     دستگاه هاس اجرايي در بخشهاي مرتبط با فناوران مي توانند از طريق دبير خانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري طرح هاي دراي فناوري نوين خود را به مراكز رشد معرفي نماين. اينگونه طرح ها پس از استقرار در مراكز رشد و سپري نمودن مراحل مربوطه قابل  پذيرش و بررسي خواهد بود.
3-     از معرفي اشخاصي كه به نحوي مشغول به كار يا بازنشسته يا مستمري بگير مي باشند خودداري مي گردد
4-     متقاضي بايد انگيزه، توانايي و مهارتهاي لازم جهت راه اندازي كسب و كار مورد نظر را داشته باشند و طرح مورد نظر را ارائه نمايند.
5-     با عنايت به اينكه بررسي توان فني و قوانين و مقررات مربوط به اجراي طرح توسط كارگروه اشتغال استاني ارزيابي مي گردد، مصوبه كارگروه در پرونده تسهيلاتي جايگزين مجوزهاي مربوطه خواهد شد.
6-      فناوران لزوما در مراكز رشد و پارك هاي علم و فن آوري مستقر باشند.
تبصره 1: حداقل 6 ماه از استقرار واحد فناور در مراكز رشد و پارك هاي علم و غناوري گذشته و مهلت باقيمانده قرار داد آنها با مراكز رشد و پارك هاي علم و فن آوري حد اقل 2 سال باشد و طرح هايي كه در مرحله ايده هاي نو قرار دارند مشمول دريافت اين تسهيلات نمي باشند.
7-     بررسي طرح مناوري كه پيش از اين به عنوان كمك مالي جهت توليد نمونه محصول از مراكز رشد و پارك هاي علم و فن آوري تسهيلات دريافت نموده اند امكان پذير مي باشد.
8-     تقاضاي تسهيلات خانم هاي غير سرپرست خانوار قابل بررسي مي باشد.
9-     فناوران مستقر در مركز رشد كه از 300 ميليون ريال تسهيلات بهره مند گرديده اند، در صورت تسويه تسهيلات دريافتي و يا كسر از تسهيلات جديد، مشروط به اينكه دوره استقرار در مراكز رشد را سپري نموده باشند، مشروط به استقرار در پارك هاي علم و فن آوري، مي توانند مجددا تقاضاي تسهيلات ارائه نمايند.
ب-نهوه پرداخت تسهيلات و گردش كار:
1-     سقف تسهيلات براي فن آوران مستقر در مراكز رشد حد اكثر 300 ميليون ريال و فناوران مستقر در پارك هاي علم و فن اوري حداكثر يك ميليارد ريال مي باشد.
2-     سرانه تسهيلات اشتغال براي هر نفر 200 ميليون ريال مي باشد.
3-     كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري افراد واجد شرايط فوق الذكر را بر اساس فرم هاي ارائه شده و با رعايت سهم اعتبار هر مركز رشد و يا پارك علم و فناوري، به صندوق استان مربوطه معرفي مي نمايد.