امکانات و مزایا
امتیازات پارک
براساس ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه که آئین نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است، شرکت­های عضو پارک­های علم و فناوری برای فعالیت­هایی که در پارک انجام می­دهند، از مزایای قانونی ذیل برخوردار می­باشند:
 • معافیت مالیاتی برای واحدهای پژوهش، فنآوری و مهندسی و شرکت­های مستقر در پارک
 • آزاد بودن نقل و انتقال ارز از خارج از کشور به پارک و بالعکس از طریق شبکه بانکی
 • معافیت از هرگونه عوارض گمرکی ورود و صدور کالا و خدمات در چارچوب مأموریت­های محوله
 • تسهیل در استفاد از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهی در جهت مشاوره
 • ارائه مشاوره­های مدیریتی و بازاریابی و خدمات حقوقی، فنی، آزمایشگاهی و ...
 • ایجاد بستر همفکری، همکاری و هم­افزایی شرکت­ها در مسائل تولیدی، اقتصادی، فنی و ...

اعضای واجد شرایط پارک عبارتند از
 • واحدهای تحقیق و توسعه موسسات، شرکت¬ها و مراکز خصوصی¬، عمومی یا دولتی؛
 • دانشگاهها و موسسات آموزش حرفه¬ای؛
 • واحدهای اجرایی یا مدیریتی شرکت های یزرگ دارای فعالیت های مهم علمی و فناوری؛
 • شرکتهای کوچک و متوسط که بر پایه فنآوری پیشرفته شکل گرفته¬اند و شرکت¬های خدمات فنی و مشاوره¬ای؛
 • نهادهایی که هدف آنها رشد و گسترش علم، فناوری و نوآوری است؛
 • موسساتی که دارای فعالیت¬های تکمیلی هستند ، مانند سرویس¬های پشتیبانی که به پارک داده می¬شود؛
 • شرکت های تولیدی در انبوه کوچک با فناوری های جدید High Tech.
 
خدمات عمده ای که پارک ارائه می دهد
 • خدمات اطلاع رسانی و اینترنت؛
 • خدمات مشاوره بازاریابی و مدیریتی؛
 • خدمات اسکان و استقرار؛
 • خدمات آموزشی؛
 • خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی؛
 • خدمات عمومی و شهری؛
 • خدمات نمایشگاهی و برگزاری سمینار؛
 • ایجاد بستر ارتباطی با مراکز و سازمان­های مختلف دولتی و خصوصی.