اهداف و وظايف
وظايف و نقشهاي عمده پاركهاي فناوري) بر اساس اساسنامه پارك علم و فن آوري آذربايجان غربي)
 • سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهاي فن آوري به منظور كمك به رشد آنها
 • جلب سازماندهي توانايي ها و امكانات موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاهها، مراكز علمي و صنعتي منطقه و توانايي هاي واحدهاي فن آوري
 • كمك در جهت دهي مراكز علمي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته هاي مورد نياز واحد هاي فناوري
 • ايجاد فضاي مناسب فعاليت علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج كشور
 • ايجاد بستر مناسب حضور و همكاي واحد هاي فناوري خارجي در پارك براي توسعه فن آوري شركتهاي بومي
 • تشويق پژوهش با هدف دستيابي به فن آوري توليد محصولات و فرآيندهاي نوين
 • كمك به ايجاد شركتها و بنگاه هاي اقتصادي جديد از طريق مراكز رشد واحدهاي فناوري(انكوباتورها)

اهداف عمده پاركهاي علمي و فناوري
 •  ارتقا و بهبود موجودي تكنولوژيكي صنايع كشور، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و بويژه بين‌المللي
 • كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، بويژه براي شركتها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير
 • كمك به بسط تخصصهاي بين رشته‌اي
 • تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
 • ايجاد ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 • آسان‌سازي همكاري و تشريك مساعي بخشهاي دولتي و خصوصي